Port conferenc 2018

Danish, German and Dutch ports organised on May 17th 2018, the second Trilateral port conference in Harlingen. The conference was a platform for inspiring dialogs, workshops and cooperative learning between port businesses and associations, innovators on sustainable ports, NGO’s, governmental organisations, knowledge institutes and ports. At the conference Isabelle Ryckbost, the Secretary General of ESPO, handed over eight EcoPort certificates for the ports of Cuxhaven, Brake, Jade Weser, Groningen Seaports, Harlingen, Den Oever and Den Helder.
The Dutch Wadden Seaports and Wadden Nature Coalition signed the Pact of Marrum in which they made arrangements for a common strategy of port and nature development.
The organizing ports launched the website www.waddenseaports.com and signed a Letter of intent to start a trilateral port cooperation.
Cas König, CEO of Groningen Seaports will explain the Letter of intent and the Pact of Marrum next day to the ministers on the Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea in Leeuwarden. The ministers appreciated the progress made by the ports in their Declaration.
Download the English version of the Pact of Marrum.

Trilateral Working Conference, 20th of June 2016
The Dutch Programs “Wadden Sea Harbours” and “Rich Wadden Sea” organised the Trilateral UNESCO port conference, on the 20th of June 2016. including nine workshops on sustainability of ports. At the conference the European Sea Port Organisation (ESPO) awarded EcoPort PERS certificates to all Wadden Sea Ports. The reports of the conference, the workshops and the press release on the awarding of the EcoPort certificates can be found on the conference page.

20171102 RCW Havens als motor

2 november 2017 RCW Havens als motor voor Duurzame ontwikkeling

Het Regiecollege Waddengebied (RCW) besprak de definitieve versie van de Review Economisch perspectief Waddenzeehavens van de Waddenacademie samen met het discussie paper Havens als motor voor duurzame ontwikkeling van de projectgroep Gebiedsagenda Wadden 2050. Beide documenten zijn uitgebreid besproken. De RCW was positief over zowel de review als de voorgestelde oplossingsrichtingen in de discussiepaper.

20170928 rva en cwn

8 september 2017 Raad van Advies en CWN

De Raad ontmoet de leden van de Coalitie Wadden Natuurlijk in De Seedykstertoer, te Marrum (Fryslân). Coalitie en Raad gaan een gezamenlijke verklaring opstellen. Ze spreken ook af in gezamenlijkheid te kijken naar manieren om het negatieve effect van baggeren op een slimme manier te verminderen, en een voorstel te ontwikkelen voor een follow-up van het Building with nature programma Waddenzeehavens.

20170928 Kernpunten CWN RvA Wzh.pdf

Daarna houdt de Raad haar bijeenkomst, waarin Bart Kuipers namens de Waddenacademie de Review op het Economisch perspectief Waddenzeehavens presenteert. De Raad onderschrijft de hoofdlijn. De aanpak voor de Gebiedsagenda Wadden 2050 wordt doorgenomen. Op 2 november komt het onderwerp ‘Havens als motor voor duurzame ontwikkeling’ samen met de Review van de Waddenacademie in het Regiecollege Waddengebied.

Agenda en leidraad
Verslag

20170906 Economisch perspectief deel3

6 september 2017 Economisch perspectief Waddenzeehavens (werkatelier deel 3)

Tussen 29 juni en 6 september zijn meerdere bijeenkomsten gehouden en bilaterale gesprekken per haven gevoerd om maatregelen per scenario te formuleren. In deze bijeenkomst zijn alle maatregelen beoordeeld en gerubriceerd. De focus lag vooral op het aggregeren van maatregelen per scenario en de generieke maatregelen.

20170321 RvA

21 maart 2017 Raad van Advies

De Raad besprak de eindversie van de Beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee en gaf er een positief oordeel over. De eerste ervaringen met het schrijfteam werden uitgewisseld en de Raad gaf richting aan de leden van het schrijfteam. Het voorstel van de Waddenacademie voor de review over het economisch perspectief voor de Waddenzeehavens werd ondersteund.
Agenda en leidraad
Verslag

20170101 schrijfteam

Deelname aan schrijfteam Structuurvisie Waddenzee

Nadat de inbreng van de Waddenzeehavens in de Beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee is verwerkt, nodigde IenM de Waddenzeehavens uit om deel te nemen aan een schrijfteam dat voorstellen doet voor een kabinetsreactie en een plan van aanpak voor een Gebiedsagenda Waddengebied. Groningen Seaports en de secretaris van de Raad nemen deel aan het schrijfteam.

20161215 werkatelliers

15 december 2016 Werkatelliers

In samenwerking met Programma Naar een rijke Waddenzee organiseert programma Waddenzeehavens twee werkateliers:

1. Innovaties duurzaam havenbedrijf van wereldklasse
Tijdens het werkatelier ontmoetten havenmedewerkers innovators en bespraken de kansen voor innovaties in en rond de havens. Zij spraken af om te kijken of de innovatiekracht met de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) verder versterkt kan worden.
Agenda
Verslag

2. Bijdrage Waddenzeehavens aan natuurdoelen Waddengebied
Aan de hand van verschillende voorbeelden bespraken de deelnemers de mogelijkheden van de havens om een bijdrage te leveren aan de natuurdoelen van de Waddenzee. Er zijn waarschijnlijk nog meer opties, daarom werd voorgesteld om daar een quickscan uit te voeren.
Agenda
Verslag

20161201 Raad van Advies

1 december 2016 Raad van Advies

De Raad van Advies kwam bijeen op Landgoed Oranjewoud bij Heerenveen dat gedeeltelijk in beheer is bij Staatsbosbeheer. Centraal stond de presentatie van de beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee van I en M en de inbreng van de Waddenzeehavens daarbij. Ook werd ingestemd met de aanvraag van een review over de economische visie van de Waddenzeehavens bij de Waddenacademie.
Agenda en leidraad
Verslag