20170321 RvA

21 maart 2017 Raad van Advies

De Raad besprak de eindversie van de Beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee en gaf er een positief oordeel over. De eerste ervaringen met het schrijfteam werden uitgewisseld en de Raad gaf richting aan de leden van het schrijfteam. Het voorstel van de Waddenacademie voor de review over het economisch perspectief voor de Waddenzeehavens werd ondersteund.
Agenda en leidraad
Verslag

20170101 schrijfteam

Deelname aan schrijfteam Structuurvisie Waddenzee

Nadat de inbreng van de Waddenzeehavens in de Beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee is verwerkt, nodigde IenM de Waddenzeehavens uit om deel te nemen aan een schrijfteam dat voorstellen doet voor een kabinetsreactie en een plan van aanpak voor een Gebiedsagenda Waddengebied. Groningen Seaports en de secretaris van de Raad nemen deel aan het schrijfteam.

20161215 werkatelliers

15 december 2016 Werkatelliers

In samenwerking met Programma Naar een rijke Waddenzee organiseert programma Waddenzeehavens twee werkateliers:

1. Innovaties duurzaam havenbedrijf van wereldklasse
Tijdens het werkatelier ontmoetten havenmedewerkers innovators en bespraken de kansen voor innovaties in en rond de havens. Zij spraken af om te kijken of de innovatiekracht met de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) verder versterkt kan worden.
Agenda
Verslag

2. Bijdrage Waddenzeehavens aan natuurdoelen Waddengebied
Aan de hand van verschillende voorbeelden bespraken de deelnemers de mogelijkheden van de havens om een bijdrage te leveren aan de natuurdoelen van de Waddenzee. Er zijn waarschijnlijk nog meer opties, daarom werd voorgesteld om daar een quickscan uit te voeren.
Agenda
Verslag

20161201 Raad van Advies

1 december 2016 Raad van Advies

De Raad van Advies kwam bijeen op Landgoed Oranjewoud bij Heerenveen dat gedeeltelijk in beheer is bij Staatsbosbeheer. Centraal stond de presentatie van de beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee van I en M en de inbreng van de Waddenzeehavens daarbij. Ook werd ingestemd met de aanvraag van een review over de economische visie van de Waddenzeehavens bij de Waddenacademie.
Agenda en leidraad
Verslag

20160301 Raad van Advies

20 juni 2016 Raad van Advies Waddenzeehavens en UNESCO Port conferentie

De Raad van Advies werd op 20 juni gehouden na de Trilaterale UNESCO Port conferentie te Appingedam. De Raad stond in het teken van de uitkomsten van de conferentie en de daar gehouden workshops. Een ander belangrijk agendapunt was de Beleidsverkenning Structuurvisie Waddengebied. Verder werd erbij stil gestaan hoe de visserij zich verhoudt tot de specialisatie van de havens.

Agenda en leidraad
Verslag