20160301 Raad van Advies

20 juni 2016 Raad van Advies Waddenzeehavens en UNESCO Port conferentie

De Raad van Advies werd op 20 juni gehouden na de Trilaterale UNESCO Port conferentie te Appingedam. De Raad stond in het teken van de uitkomsten van de conferentie en de daar gehouden workshops. Een ander belangrijk agendapunt was de Beleidsverkenning Structuurvisie Waddengebied. Verder werd erbij stil gestaan hoe de visserij zich verhoudt tot de specialisatie van de havens.

Agenda en leidraad
Verslag

20151125 Samenwerking in de visserijhavens

25 november 2015 Samenwerking in de visserijhavens

In het werkatelier gaven meerdere gastsprekers een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de waddenzeevisserij. Daaronder waren ook ondernemers, die plannen voor projecten presenteerden, die relevant zijn voor de havens (waaronder verwerking van visproducten). Er ligt een basis voor samenwerking op kwaliteitsborging, kennisdelen. Ook is er al een zekere specialisatie en waarop voorzieningen zijn af te stemmen. Wel willen zowel de vissers en de havens elk hun eigen visafslagen behouden. De deelnemers zien graag een afgestemde visie van de havens op de visserij, dat zou de samenwerking zeker stimuleren. Daar leveren zij graag inbreng voor.
Agenda en Leidraad
Verslag

20151112 werkatelier kennisplatform oliebestrijding

12 november 2015 Werkatelier Kennisplatform oliebestrijding

Samen met Rijkswaterstaat en Van Hall Larenstein Hogeschool organiseerde programma Waddenzeehavens een werkatelier. Dit was een vervolg op het werkatelier Oliebestrijding ondiepe delen Waddenzee 10 september 2014. De hoofdconclusie was alle voorgestelde projecten waren gestart, maar dat het voorgestelde kennisplatform nog niet van de grond was gekomen. Tijdens het werkatelier zijn afspraken gemaakt om tot een dergelijk kennisplatform te komen.
Agenda en Leidraad
Verslag

20151103 raad van advies

3 november 2015 Raad van Advies

Gemeente Den Helder had de Raad uitgenodigd in bezoekerscentrum de Helderse Vallei. De Raad was zeer content dat Den Helder, Den Oever, Harlingen en Groningen Seaports hun PERS certificaten hadden gekregen. De Raad stond expliciet stil bij de evaluatie van de Derde Nota Waddenzee (PKB) uit 2007. Een lid het evaluatieteam gaf een toelichting, waarbij hij complimenten uitdeelde over het werk van de Raad. Het ministerie van I en M zal de Raad ook bij de in 2016 van start gaande verkenningen betrekken.
Agenda en Leidraad
Verslag

20150520 doorstart Ecoport team

20 mei 2015 Doorstart EcoPort team

Bij Port of Den Helder kwam een nieuw EcoPort team waddenzeehavens bijeen. Nadat in 2014 alle Waddezeehavens het SDM certificaat hadden gekregen liep het toenmalig project ten einde. De waddenzeehavens willen nu ook gezamenlijk opgaan voor de (zwaardere) PERS certificering. Wageningen UR zal extra begeleiding met studenten verzorgen.
Verslag

20150310 Raad van Advies

10 maart 2015 Raad van Advies

Rijkswaterstaat trad op als gastheer en nodigde de Raad uit in de projectboerderij van de Haak om Leeuwarden. Na een toelichting van Rijkswaterstaat op haar rol in het Waddengebied presenteerden zes initiatiefnemers hun gehonoreerde Waddenfondsprojecten.

Algeacom: Algen en schelpdier proefboerderij
Foru: Oliebestrijdingsapparatuur
Doeksen: LNG Ferry
Fleetcleaner: Onderwaterschip reinigingsrobot
EcoShape: Slibmotor Koehoal
Gemeente Delfzijl: Marconi Buitendijks

Vervolgens vond een gedachtewisseling met de directeur Waddenfonds plaats. Ook besprak de Raad de inzet voor een meerjarig Waddenfondsprogramma voor zeehavens en stelde deze vast. De aanbevelingen uit de bijeenkomst over sedimentmanagement werden overgenomen.
Agenda en Leidraad
Verslag

20150217 werkatelier sedimentmanagement

17 februari 2015 Werkateliers Sedimentmanagement

Samen met Groningen Seaports, EcoShape en Rijkswaterstaat organiseerde programma Waddenzeehavens een bijeenkomst met vier werkateliers op het gebied van sedimentmanagement in de Waddenzee:
1. Verminderen baggerbezwaar
2. Optimalisatie bagger- en verspreidingsregime
3. Sedimentmanagement voor natuurontwikkeling
4. Verwijderen sediment uit het systeem
De deelnemers bespraken en onderschreven de voorstellen van EcoShape uit midterm review van programma Building with Nature Waddenzeehavens. Daarbij werd aangedrongen om het schrappen van het project vermindering baggerbezwaar van de haven van Delfzijl te heroverwegen. Verder wezen de deelnemers op de mogelijkheden om haven- en vaargeulbaggerregimes op elkaar af te stemmen. Er was breed draagvlak voor de ideeën om slib uit het Eems-estuarium te verwijderen.
Agenda en context

20141007 Raad van Advies

7 oktober 2014 Raad van Advies

De Raad kwam bijeen in het Raadhuis van Harlingen. De Raad stond in het teken van verschillende Waddenfondsprojecten, waar het schriftelijke steun aan verleent. De Raad besprak de enkele succesvolle projecten uit het programma Building with Nature Waddenzeehavens en besloot tot een midterm review. De Raad sprak zijn waardering uit over de constructieve samenwerkingsafspraken met de Coalitie Wadden Natuurlijk. Voorbeelden daarvan zijn Marconi, Koehoal en de Algenproefboerderij voor schelpdieren en wadpieren.
Agenda en leidraad
Verslag