Wad anders

Wad anders

Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied.

Eindrapport pdf 55 pagina’s.

Voor de industrie en de havens in het Waddengebied liggen er internationale kansen. Ondermeer door de recente uitbreiding van de Europese Unie en het bewerkstelligen van een level playing field in de trilaterale Waddenzeeregio. Verder is het clusteren van bedrijvigheid in de vier grote havenplaatsen van belang, alsmede het meer profiel geven aan deze havenplaatsen en de acquisitie van bedrijvigheid hier op te richten. Tenslotte wordt het bereikbaar houden van de grotere Waddenhavens van belang geacht.

Voor de sector recreatie en toerisme worden er ontwikkelingskansen gezien in het nog meer leveren van kwaliteit en maatwerk op de eilanden (inclusief seizoensverlenging). Door promotie, meer samenwerking met de Waddeneilanden en het benadrukken van de eigen identiteit kan het aantal bezoekers worden vergroot. Ook het accommoderen van de huidige, autonome watersportgroei mede in het licht van veiligheid en natuur is een ontwikkelingskans.

Ook in de energie- en delfstoffenwinning zijn kansen te bespeuren om te werken aan een duurzaam ontwikkelingsperspectief. Te denken valt aan de winning van diepe delfstoffen, de aanlanding van gas en stroom en het verwerken van gas, olie en nevenproducten. Verder wordt gedacht aan de ontwikkeling en opwekking van duurzame energie. Voor de winning van diepe delfstoffen wordt verwezen naar het advies van de AGW/commissie Meijer en het kabinetstandpunt hierop.

In de landbouwsector liggen er vooral kansen in het vergroten van de toegevoegde waarde in het Waddengebied zelf. Ook de ontwikkeling van agribusinessparken is een kans. Tenslotte worden hier genoemd de ontwikkeling van specialistische teelten en het uitbouwen en professionaliseren van de streekproductenrange.

In de visserijsector liggen de ontwikkelingskansen vooral in het saneren en harmoniseren van wet- en regelgeving (waardoor deze ook beter gehandhaafd kan worden). Maar ook hier zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van streekgebonden visserijproducten. Verder wordt gedacht aan de kweek van vis en schelpdieren. Tenslotte kan het intensiever en slimmer samenwerken tussen de handel, verwerking en distributie een meerwaarde opleveren.