Gateway Holland

Gateway Holland – Fundamentele keuze voor een welvarend Nederland.

Advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. April 2010.
pdf 28 pagina’s 0,3 Mb.

In dit Advies aan de rijksoverheid (dat niet specifiek ingaat op de Waddenzeehavens) motiveert de Raad voor Verkeer en Waterstaat drie aanbevelingen:

  • De Raad adviseert het Kabinet om de lopende Europese discussie over gelijke regels voor publieke financiering van haveninfrastructuur en gelijkwaardige handhaving van Europese regelgeving te intensiveren en uit te breiden met een overleg gericht op het bewerkstelligen van afspraken gericht op een beheerste capaciteitsontwikkeling in de Hamburg-Le Havre range voor de komende decennia. Dit kan geschieden in TEN-T verband of in direct overleg met België/Vlaanderen, Frankrijk en Duitsland, bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden opgericht met het EGTS-instrument.
  • De Raad adviseert het Kabinet om in samenwerking met de havenbeheerders en de daaraan verbonden lagere overheden een Nationale HavenStrategie voor de komende decennia op te stellen. Deze Nationale HavenStrategie bevat een visie op de Nederlandse havens met een strategie die gericht is op vergroting van de welvaart van de burgers van Nederland. Hierin worden de belangen van de Nederlandse burgers en de belangen van de diverse Havenbeheerders in lijn gebracht met de door het Rijk nagestreefde waardecreatie op nationaal niveau. De Nationale HavenStrategie moet kaders en randvoorwaarden stellen over:
    • positie, onderlinge samenhang en strategische ruimte van de individuele Nederlandse havens, waarvan de rijksoverheid de ontwikkeling zal steunen, mits wordt voldaan aan economische, duurzame en andere randvoorwaarden;
    • fysieke inrichting van het logistieke netwerk van de zeehavens, achterlandverbindingen en achterlandterminals;
    • toepassing van de welvaartstrategie in besluitvorming over investeringen in dit netwerk, gericht op behoud en vergroting van de welvaart van alle burgers in Nederland.
  • De Raad adviseert het Kabinet en de havenbeheerders om als hart van de Nationale HavenStrategie ‘Gateway Holland’ uit te werken: een strategische alliantie tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam, zo mogelijk in te bedden in internationale afspraken over publieke financiering, regelgeving en capaciteitsontwikkeling.