Briefadvies raad verkeer en waterstaat

Briefadvies Raad Verkeer en Waterstaat “Gateway Holland”

VenW/BSK-2010/14627, 28 juni 2010, Camiel Eurlings
pdf 2 pagina’s.

In zijn reactie onderschrijft de minister, mede namens de demissionaire ministers van EZ en VROM, de visie van de Raad Verkeer en Waterstaat, maar verschilt hij van mening over de rol van de rijksoverheid. Over dat laatste schrijft hij:

“(…) In Nederland zijn de havens zelf verantwoordelijk voor hun capaciteitsbeleid binnen het beschikbare havengebied. Van belang is hierbij dat dit meer in afstemming met andere havens geschiedt. Wij zetten daarom primair in op samenwerking binnen het Nederlandse zeehavengebied, gericht op het verhogen van de Nederlandse welvaart. Doel daarbij is te komen tot efficiënt ruimtegebruik in vooral de Randstad, optimale benutting van de infrastructuur en versterking van de concurrentiepositie van onze zeehavens. Uiteraard blijven bij het garanderen van die concurrentiepositie ook investeringen in de bereikbaarheid van de maritieme toegang en de achterlandverbindingen noodzakelijk. Daarnaast blijven, in het kader van duurzame havenontwikkeling, aandacht voor klimaatveranderingen en een goede relatie tussen havens en de omringende stedelijke regio’s van groot belang.(…)”